Konserwator

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

2. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

3. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący:

4. Jednostka dozoru technicznego jest:

5. Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.

6. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

7. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

8. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie:

9. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

10. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

11. Dozorem technicznym nazywamy:

12. Deklaracja zgodności WE to:

13. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

14. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB:

15. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla:

16. Obowiązkiem konserwatora jest m.in.

17. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

18. Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.

19. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

20. Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są:

21. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać:

22. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.

23. Jednostką długości zgodną z układem SI jest:

24. Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osó należy wykonywać nie rzadziej niż:

25. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

26. Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno:

27. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

28. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

29. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

30. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

31. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

32. Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

34. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez:

35. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

36. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

37. Kandydat na konserwatora urządzenie techniczne musi:

38. Resurs urządzenia to:

39. Deklaracja zgodności WE to:

40. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

41. W przypadku przekroczenia resursu UTB:

42. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

43. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

44. Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

45. Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

46. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

47. Konserwującemu nie wolno:

48. Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które:

49. Obowiązki konserwującego określone są:

50. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

51. Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć:

52. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

54. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

55. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są:

56. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

57. Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego:

58. Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in. po :

59. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.

60. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

61. O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

62. Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne:

63. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

64. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

65. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

66. Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na:

67. W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym:

68. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

69. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

70. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

71. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.

72. Decyzja wydana przez UDT:

73. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

74. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

75. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

76. Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w: