kurs ADR

Kurs ADR Gorzów Wielkopolski

Szkolenia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych ADR przeznaczone jest dla kierowców zatrudnionych przy transporcie takich materiałów. Oferta szkoleń skierowana jest również dla firm transportowych zatrudniających kierowców.

Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2383)

Zapraszamy na szkolenia ADR podstawowy, cysterny, materiały promieniotwórcze oraz wybuchowe. Kursy organizujemy cyklicznie raz w miesiącu zazwyczaj ostatni wypadający weekend.

Kurs ADR – kurs zintegrowany

Szkolenie skierowane jest dla kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne, warunkiem jest ukończenie 21 lat.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu Państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy.

Ramowy program nauczania dla kursu zintegrowanego:

1 Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2 Główne rodzaje zagrożeń
3 Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
4 Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
5 Oznakowania oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
6 Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
7 Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
8 Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układnie załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
9 Informacje i temat realizacji przewozu kombinowanego
10 Ograniczenie przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas przejazdu
11 Ochrona towarów niebezpiecznych
12 Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych
13 Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunków
14 Wymagania dotyczące pojazdów i cystern w szczególności:
– pojazdy i ich wymagania techniczne,
-budowa cystern i ich wyposażenia obsługowe i konstrukcyjne,
– kody cystern,
Rodzaje i terminy badań cystern
15 Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

16 Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych
17 Czynności podejmowane po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
18 Ćwiczenia praktyczne:

Łączna liczba godzin 37

Uzyskane uprawnienia odnawia się co 5 lat.