Podesty ruchome test

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

4. Dozorem technicznym nazywamy:

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

31. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

38. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

40. Obowiązki obsługującego określone są:

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

42. Jednostką dozoru technicznego jest:

43. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

48. Decyzja wydana przez UDT:

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

54. Instrukcja eksploatacji to:

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60. Formami dozoru technicznego są:

61. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

64. Instrukcja stanowiskowa:

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

66. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

70. Wysięg podestu to:

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:

72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadzej niż:

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświdczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

79. Przedstawiony rysunek określa:

80. Przedstawiony rysunek określa:

81. Przedstawiony rysunek określa:

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:

84. Przedstawiony rysunek określa:

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

86. Załączenie mechanizmu podczas jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnieciu przycisku oznaczonego literą:

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:

90. Przedstawiony rysunek określa:

91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

94. Przedstawiony symbol określa:

95. Mechaniczy element bezpieczęństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:

96. Mechaniczny element bezpieczęństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterującej jest:

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:

104. Na wartość prędkości podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:

106. Kolumna obrotowa podestu:

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

108. Zmiana wysięgu może być realizowana przez:

109. Wysięgnik teleskopowy podestu:

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hudrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzorstem ciśnienia jest:

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane( tzw. zamki hydrauliczne)?

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

126. Co to jest „krawędź wywrotu”?

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

128. Podesty ruchome są przezaczone do:

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportową zabezpiecza przed:

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

136. Na platformie roboczej mogą zanjdować się:

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

143. Bezpieczna odlegóść pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości linii elektroenergetycznych:

148. Praca podestu w pobliżu linni elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych należy do obowiązku:

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju powinien:

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

156. Sprawne dźwignie sterujące:

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi:

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

163. Niebiezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

168. Podczas oceny stanu tehnicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

169. Podczas oceny stanu technicznego układ hydraulicznego operator:

170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

173. Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:

174. Zwiększenie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

175. Układanie podkładów pod podpory podestu:

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy opertor powinien:

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrenim należy wykonać:

178. Próbe zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15m i wysięgu 11m:

183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej na wysokości 15m i wysięgu 7m:

184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 4m:

185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 9m:

186. W oparciu o przedstawiony wykres pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17m i wysięgu 11m:

191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18m i wysięgu 8m:

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 4m:

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26m i wysięgu 7m:

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg uniesionej na wysokość 22m:

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230kg uniesionej na wysokość 17m:

196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100kg uniesionej na wysokość 14m:

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100kg uniesionej na wysokość 18m:

198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21m i wysięgu 11m:

 

202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18m i wysięgu 8m:

 

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20m i wysięgu 10m:

 

204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19m i wysięgu 11m:

 

205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22m:

 

206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 17m:

 

207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115kg uniesionej na wysokość 14m:

 

208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80kg uniesionej na wysokość 18m:

 

209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16m i wysięgu 8m:

 

211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15m i wysięgu 10m:

 

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 

213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12m i wysięgu 4m:

 

216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8m i wysięgu 6m:

 

217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 

218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80kg:

 

219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240kg:

 

220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23m i wysięgu 6m:

225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 9m:

226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24m:

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18m przy wysięgu 10m:

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6m od osi obrotu:

232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8m od osi obrotu:

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200kg:

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120kg:

235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80kg:

236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż z której pozycji uniesienie platformy jest niemożliwe

239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu: